filosofiOmvärldsbevakningSpråkvetenskapVetenskap

Teleologi

I Aristoteles filosofi innehar teleologin en central roll, och innebär närmast att det finns ett syfte som varje ting försöker uppnå. Sålunda strävar inanimata objekt efter vila, vilket Aristoteles ansåg förklara att en boll som sätts i rörelse småningom kommer att stanna.

Dock vet vi sedan Newtons dagar att detta inte är den egentliga anledningen till att bollen stannar. För människan är det högsta målet eudaimonia, som närmast kan översättas med ”lycka” eller ”blomstring”, och som förverkligas genom ett liv i enlighet med dygderna. (källa: Wikipedia)