SpråkvetenskapVetenskap

Emergens

Emergens är sådana processer där ett komplext mönster formas utifrån samspel mellan enkla strukturer eller beteenden.

Ofta kan ett system som är mycket enkelt på mikroskopisk nivå resultera i stor komplexitet på makroskopisk nivå, och man säger då att makroegenskaperna emergerar från mikroegenskaperna. Ett exempel är en finansiell marknad, där enskilda aktörers beslut och handlingar via väldefinierade handlingsmönster resulterar i en icke-trivial och oförutsägbar priskurva. Andra områden där emergens har stor betydelse är inom fysikaliska och biologiska system. (Wikipedia)

Det kan även handla om oss människor och de olika strömningar, vindar, trender, uppfostringsmetoder, erfarenheter och upplevelser, utbildning, sorger, katastrofer, mänskliga möten, gudsupplevelser, tillit, svek, och mycket annat som vi människor kan erfara och möta i livet; alla dessa påverkansfaktorer medverkar till att vi är emergenta människor, formade av alla dessa faktorer i våra liv. Vi genomgår emergens.

På psykologiguiden.se kan vi läsa:

emergence [ɪˈmɜ:dʒəns], pluralis: emergences; adjektiv: emergent.

Latin: emergere {uttal: emerr´gere} ’resa sig’, ’uppkomma’; av ex ’ur’ + ’sjunka’.  

Skapande utveckling, att något uppstår ur intet eller ur något annat i en skapande process.

Termen används bland annat för att beteckna en sådan teori om medvetandet som säger att medvetandet visserligen har en egenart men uppkommer ur nervfysiologiska processer i hjärnan. En sådan uppfattning kallas emergentism (eng: emergentism). De olika former en snöflinga kan anta räknas som exempel på emergens i den fysiska formen av tillvaro.

Man kan här tala både om olika verklighetsnivåer och förklaringsnivåer. Kemiska fenomen uppstår ur fysiska, fysiologiska ur kemiska, biologiska ur fysiologiska och beteenden och medvetanden i vissa av de biologiska: samma värld men i olika framträdelseformer, som kräver var sina förklaringssystem, forskningsmetoder och teoribildningar.

Och vidare:

spiritual emergence [ˈspɪrɪtʃuəl iˈmɜ:dʒəns]

Latin: ex- ’ut ur’ + mergere {uttal: merr´gere} ’sänka’. Ordet emergere {uttal: emerr´gere} har av detta fått innebörden att komma upp ur ett djup och alltså ha funnits dolt men inte framträtt öppet. Varianten på engelska emergency har betydelsen oförutsedd händelse, akut tillstånd, kris.

Term lanserad 1989 av Christina och Stanislav Grof för att beteckna utveckling och ”framträdande” av psykoandliga (eng: psychospiritual, psycho-spiritual) fenomen i en persons liv, fenomen som handlar om tillvarons och livets mening, ovanliga psykiska upplevelser som höjdpunktsupplevelse, nära-dödenupplevelse osv.

Bild från pixabay.com