OmvärldsbevakningPersonligtteknikVetenskap

Iterativ utveckling

Iteration betyder repetition, att något upprepas. Grundidén (enligt: Anthony Brike) till dess tillämpning inom systemutvecklingen är att man inte alltid kan göra rätt från början. Att utveckla iterativt betyder att man upprepar en process, där man på kort tid skapar ett driftdugligt system som sedan successivt förbättras genom iterationer. Mer specifikt upprepar man en process fram tills att en accepterad lösning uppnåtts.

En iteration består vanligtvis av följande aktiviteter: analys av användarnas krav och användningssammanhang, en designfas samt en dokumenterad utvärdering med konkreta förslag till förändringar.

Den iterativa processen av analys, design, utvärdering samt återkoppling ses som en central del inom det användarcentrerade designområdet. Detta då möjligheterna till förändringar maximeras och att man genom att iterera kommer slutanvändarna närmare.

Är det inte så på många andra områden också? Att utveckling kommer utifrån planering, kravställande, analys, skapande, repetitioner, tester, misslyckande, tester igen osv. osv.
Jag tror det.