OmvärldsbevakningPersonligtsituationsbild

Fullständig integration

Från webbsidan expo.se:
Med integration menas den process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till majoritetssamhället, t.ex. när en människa kommer från ett annat land till Sverige.

I motsats till assimilation, där minoriteter helt överger sin gamla kultur, sina traditioner och sitt språk, handlar integration om att få en plats i samhället och samtidigt kunna behålla sin kulturella identitet.
Diskriminering

För att integration ska fungera krävs att även majoritetsbefolkningen anpassar sig till minoriteterna, t.ex. genom att tillåta andra religioner, traditioner och seder. Det är med integration som man uppnår ett mångkulturellt samhälle.

Svensk integrationspolitik

På Sveriges regerings hemsida kan man läsa att ”integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. För att integrationspolitik ska fungera måste regeringen fatta beslut inom många olika områden. Det kan handla om arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och bostadspolitik till exempel.