Omvärldsbevakning

EU satsar på digital kompetens inom utbildningssfären

Nytt EU-initiativ för att främja innovation och digital kompetens inom utbildningen 

Över 60 % av nioåringarna i EU går i skolor som fortfarande inte använder digitala verktyg. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram en handlingsplan för att ta itu med denna och andra digitala utmaningar som hindrar skolor och universitet från att tillhandahålla en utbildning som är av hög kvalitet och som ger de digitala färdigheter som senast 2020 kommer att krävas i nio av tio jobb…

[…]

Mellan 50 % och 80 % av skoleleverna och studenterna i EU använder aldrig digitala läroböcker, programvara för övningar, (poddradio)sändningar, simuleringar eller pedagogiska spel. De flesta lärare i grundskolan och gymnasiet känner att de inte själva har tillräckliga kunskaper för att faktiskt kunna lära ut digitala färdigheter till eleverna, och 70 % säger att de skulle behöva mer it-utbildning. I Lettland, Litauen och Tjeckien har mer än 90 % av eleverna tillgång till internet i skolan, vilket är dubbelt så mycket som i Grekland och Kroatien (ca 45 %).

Även inom den högre utbildningen finns utmaningar. Antalet studerande i EU kommer att öka avsevärt under det kommande årtiondet och universiteten måste därför se över sina traditionella undervisningsmetoder för att anpassa dem till denna utveckling. Sedvanliga kurser kan kompletteras med öppna kurser på internet så att studenterna kan få tillgång till utbildningen oavsett tid, plats och utrustning. Många universitet är dock inte redo för denna förändring…

[…]

———————————

Ökad användning av öppna lärresurser så att allt material som produceras med offentliga medel är tillgängligt för alla.

Bättre it-infrastruktur och ökad tillgång till digitala resurser i skolor.

– Inlärningsmiljön håller på att ändras dramatiskt, såväl i skolor och universitet som utanför. Öppet it-baserat lärande kommer inom kort att vara ett måste för alla åldrar. Vi måste satsa mer på att ge i synnerhet ungdomar de digitala färdigheter som de behöver i framtiden. Det räcker inte med att de kan använda en app eller ett program, utan vi behöver unga som kan skapa egna program. Att öppna upp utbildningen handlar om att skapa positiva attityder till nya inlärningssätt. Målet är att människorna i EU ska bli mer anställbara, kreativa, innovativa och företagsamma, säger Androulla Vassiliou.

– Min dröm är att det ska finnas digitala resurser i alla klassrum 2020. Utbildningen måste knyta an till verkligheten, den kan inte försiggå i en parallell värld. Unga vill använda digital teknik på alla områden i livet och de behöver också digital kompetens för att få jobb. Alla skolor och universitet i EU, inte bara vissa av dem, måste spegla denna verklighet, tillägger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

De initiativ som omfattas av handlingsplanen för öppen utbildning kommer att finansieras med stöd från EU:s nya program Erasmus+ för utbildning, ungdomar och idrott och det nya programmet Horizon 2020 för forskning och innovation…

[…]

Bakgrund

Vi lever i ett uppkopplat samhälle där allt fler, oavsett ålder, använder digital teknik varje dag. Men när barnen börjar i skolan kommer de många gånger in i ett system som inte alls återspeglar denna verklighet.

Onlinemarknaden håller på att förändra lärresurserna, undervisningen och lärandet. Under de närmaste tio åren beräknas marknaden för e-lärande att öka femtonfalt så att den står för en tredjedel av hela utbildningsmarknaden. Fördelarna med en sådan utveckling bör komma alla i EU till del.

Lärare och beslutsfattare bör själva aktivt påverka denna förändring, inte enbart stå passiva vid sidan om.

En undersökning som utfördes nyligen om användningen av it i skolor visar att endast en av fyra nioåringar går i en skola som är utrustad med den senaste digitala tekniken, har modern utrustning, snabbt bredband (över 10 Mbit/s) samt egen webbplats, e-post för elever och lärare, lokalt datornät och en virtuell lärmiljö. Bara hälften av alla 16-åringar går i en sådan skola och en femtedel av gymnasieeleverna har aldrig eller nästan aldrig använt en dator på lektionerna…..

[…]

Initiativet knyter också an till den nya koalitionen för digitala arbetstillfällen, en plattform inom vilka en rad olika intressegrupper tillsammans kan arbeta för att komma till rätta med bristen på it-kompetens och arbetskraft för de uppemot 900 000 lediga it-relaterade jobb som finns.

Här kan du läsa hela denna artikel och ännu mer…:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_sv.htm