Hermeneutik

Rubrikens ord betyder Läran om tolkning och handlar om att de förkunskaper vi har med oss ger oss alla olika förutsättningar att tolka det vi läser eller upplever. Om en en mamma läser en bok eller ser en film om en förlossning t.ex. så tolkar hon denna händelse på ett sätt som  en man som – av naturliga skäl – inte fött ett barn kan göra. Mannen har inte samma förförståelse som den erfarna mamma har. Om två personer ser en bild av Grand Canyon så beror deras sätt att tolka bilden på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Den ene kanske har varit där och sett och upplevt bergen, forsarna, stupen, medan den andre kanske enbart sett det storslagna på bild och läst om det. De två ser samma bild, men deras tolkning och upplevelse av den canyon de ser, är vitt skilda. Det är ju även så att den som varit i Grand Canyon aldrig kan radera ut den bilden och de upplevelserna inom sig och förhålla sig nollställd till bilden han ser. Han ser bilden utifrån sin inre bild, sin inre horisont.

Man kommer snabbt in på ett annat begrepp när man resonerar kring hermeneutik  och det är horisontsammansmältning  och dess svårighet och nödvändighet.

Det är när:
– texttolkaren ska försöka sätta sig in i den studerade textens horisont och bortse från sin egen föreställningsvärld. Ordet text kan här tolkas i en mycket vid betydelse. 

– Psykoanalytikern kan t ex se sin analysand som en text som han hjälper denne att tolka.

– En historisk person som Napoleon kan vara en text för historikern att försöka att tolka, liksom ett helt händelseförlopp som franska revolutionen.

– Läser vi en text från en tid med en religiös världsbild och själva är ateister och vill förstå den som den förstods under sin tid av sina läsare, måste vi sätta oss in i hur den religiösa världsbilden såg ut.

– För att jag som lärare ska förstå mina elever, bör jag sätta mig in i hur det är att vara elev just nu.

Frågan jag kommer fram till är: är jag villig att ta mig ända dit för att nå förståelsen och insikten om en annan människa? Finns denna vilja, finns det en väg.

Man brukar även tala om Hermeneutisk cirkel/spiral 
”Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är ’den hermeneutiska cirkeln’ eller ’den hermeneutiska spiralen’, vilken syftar på att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. Cirkelmetaforen kan vara missledande då den är sluten, dvs. förståelseprocessen synes
leda tillbaka till samma punkt där den började.

Spiralmetaforen visar istället på att förståelsen ständigt förändras och aldrig kan återgå till en tidigare punkt, däremot kan förståelsen antingen bli djupare (spiralen går nedåt) eller nå nya höjder (spiralen går uppåt). Denna process kan också ses som en pulserande rörelse mellan en inre reflekterande och yttre prövande dialog i utvecklingen av den individuella förståelsehorisonten.”
(källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik#Hermeneutisk_cirkel_.2F_spiral )

Jag får nog anledning att återkomma i ärendet. Här finns nog mycket av förklaringen till olika konflikter, missförstånd, fördomar, felaktiga slutsatser m.m. Som en tänkare uttryckte sig: Det enda historien har lärt oss är att historien inte har lärt oss något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu